Sunyata Logo

Curriculum children

Image

12. kyu

 1. Ukemi (ushiro)
 2. Taisabaki (kaiten)
 3. Ikkyo undo (mae)

Tachi wasa

 • Ai hanmi katatedori: Ikkyo (omote)
 • Ryotedori: Tenchi nage

Suwari wasa

 • Ryotedori: Kokyo ho

11. kyu

 1. Ukemi (mae, ushiro)
 2. Taisabaki (tenkan)
 3. Ikkyo undo (zengo)
 4. Shikko (mae)
 5. 12 kyu syllabus

Tachi wasa

 • Gyaku hanmi katatedori - Tai no tenkan ho, and kokyu nage
 • Gyaku hanmi katatedori - Kaiten nage
 • Ai hanmi katatedori - Ikkyo (ura)

Suwari wasa

 • Ryotedori: Kokyo ho

10. kyu

 1. Tobikoshi ukemi
 2. Ikkyo undo (shiho)
 3. Shikko (mae, ushiro)
 4. Taisabaki (irimi-tenkan)
 5. 11 and 12 syllabus

Tachi wasa

 • katadori - Nikyo (omote)
 • Ai hanmi katatedori - Kote gaeshi
 • Ai hanmi katatedori - Irimi nage
 • Ryotedori - Kokyo nage

Suwari wasa

 • Ryotedori - Irimi nage
 • Ryotedori - Kokyo ho

9. kyu

 1. Shikko (mae, ushiro, kaiten)
 2. Good knowledge of Budo etiquette
 3. 10 - 12 kyu syllabus

Tachi wasa

 • katate ryotedori - Kokyo nage (3 variants)
 • Ryotedori - Kokyo nage (3 variants)
 • Gyaku hanmi katatedori - Ikkyo (omote, ura)
 • Gyaku hanmi katatedori - Nikyo (omote)

Suwari wasa

 • shomen uchi - Ikkyo
 • Ryotedori - Kokyo ho

Ushiro wasa

 • Ryotedori - Kokyo nage

8. kyu

 1. The student should be 10 years old
 2. Ikkyo undo (happo)
 3. 9 - 12 kyu syllabus

Tachi wasa

 • Shomen uchi - Irimi nage
 • Ai hanmi katatedori - Yonkyo
 • Katate ryotedori - Kokyo ho

Suwari wasa

 • Shomen uchi - Nikyo
 • Ryotedori - Kokyo ho

Ushiro wasa

 • Ryotedori - Ikkyo (omote)
 • Ryotedori - Kokyo nage

7. kyu

 1. The student should be 11 years old.
 2. The student must have understood the basic attacks: Gyaku hanmi katatedori, Ai hanmi katatedori, Katadori, Ryotedori, Katate ryotedori, Ushiro ryotedori, Shomen uchi
 3. 8 - 12 kyu syllabus

Tachi wasa

 • Gyaku hanmi katatedori - Koshi nage
 • Gyaku hanmi katatedori - Yonkyo
 • Ai hanmi katatedori - Shiho nage (omote, ura)
 • Ai hanmi katatedori - Sankyo (omote)
 • Shomen uchi - Irimi nage

Suwari wasa

 • Katadori - Nikyo
 • Ryotedori - Kokyo ho